آخرین وضعیت ارسال دعوتنامه برای ویزاهای مهاجرت از طریق مهارت - فروردین ۱۳۹۶

۰۱ فروردین ۱۳۹۶
ادارهٔ مهاجرت استرالیا آخرین گزارش ارسال دعوتنامه مهاجرت از طریق مهارت را در وبسایت خود منتشر کرده است.

اکثر دعوتنامه ویزای ۱۸۹ بر اساس ۶۰ امتیاز ارسال شده است. البته رشته‌های"تناسبی" از این قاعده مستثنی میباشند.
رشته‌های تناسبی رشته‌های هستند که بدلیل تعداد بالای متقاضی و از طرفی‌ ظرفیت کم، تنها تعداد محدودی دعوتنامه در هر ماه دریافت میکنند که این دعوتنامه‌ها عموما برای متقاضیانی که بالای ۶۰ امتیاز دارند ارسال میشود.
 
آنالیز دعوت این رشته‌های "تناسبی"به قرار زیر است:


۱. رشته  Accountants 
مدت زمان متوسط برای انتظار ۲۲ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۷۰ می‌باشد.
 
۲. رشته های Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers
 مدت زمان متوسط برای انتظار ۱۲ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۷۰ می‌باشد.

۳. رشته های ICT Business and System Analysts
 مدت زمان متوسط برای انتظار ۳۱ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۶۵ می‌باشد.

۴. رشته های Software and Applications Programmers
 مدت زمان متوسط برای انتظار ۴ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۶۵ می‌باشد.

۵. رشته های Software and Applications Programmers
 مدت زمان متوسط برای انتظار ۴ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۶۵ می‌باشد.
 
۶. رشته  Electronics Engineer 
مدت زمان متوسط برای انتظار ۱۴ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۶۰ می‌باشد.

۷. رشته های Industrial, Mechanical and Production Engineers
 مدت زمان متوسط برای انتظار ۱۶ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۶۵ می‌باشد.

۸. رشته های Other Engineering Professionals
 مدت زمان متوسط برای انتظار ۱۱ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۶۵ می‌باشد.
 
۹. رشته Computer Network Professionals 
مدت زمان متوسط برای انتظار ۶ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۶۵ می‌باشد.

لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.