لیست به روز مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2019

لیست مشاغل استرالیا 2018
ANZSCO Description Visa 189 Visa 190 Visa 489 Skill Assessment Authority Net Value Details
111111 CHIEF EXECUTIVE OR MANAGING DIRECTOR No No No AIM 0
111211 CORPORATE GENERAL MANAGER No No No AIM 0
111212 DEFENCE FORCE SENIOR OFFICER No No No Other 0
111311 LOCAL GOVERNMENT LEGISLATOR No No No Other 0
111312 MEMBER OF PARLIAMENT No No No Other 0
111399 LEGISLATORS NEC No No No Other 0
121111 AQUACULTURE FARMER No No Yes Vetassess 0
121211 COTTON GROWER No No Yes Vetassess 0
121212 FLOWER GROWER No Yes Yes Vetassess 0
121213 FRUIT OR NUT GROWER No No Yes Vetassess 0
121214 GRAIN, OILSEED OR PASTURE GROWER (AUS) / FIELD CROP GROWER (NZ) No No Yes Vetassess 0
121215 GRAPE GROWER No Yes Yes Vetassess 0
121216 MIXED CROP FARMER No No Yes Vetassess 0
121217 SUGAR CANE GROWER No No Yes Vetassess 0
121218 TURF GROWER No No No Other 0
121221 VEGETABLE GROWER (AUS) / MARKET GARDENER (NZ) No Yes Yes Vetassess 0
121299 CROP FARMERS NEC No No Yes Vetassess 0
121311 APIARIST No Yes Yes Vetassess 4841
121312 BEEF CATTLE FARMER No No Yes Vetassess 4841
121313 DAIRY CATTLE FARMER No No Yes Vetassess 4841
121314 DEER FARMER No No Yes Vetassess 4841
121315 GOAT FARMER No No Yes Vetassess 4841
121316 HORSE BREEDER No No Yes Vetassess 4841
121317 MIXED LIVESTOCK FARMER No No Yes Vetassess 4841
121318 PIG FARMER No No Yes Vetassess 4841