ارزش های حاکم بر استرالیا

 

تمام کسانی که متقاضی ویزای استرالیا (ویزای مقدماتی، ویزای دائم و ویزای موقت) و اقامت در استرالیا (اقامت دائم و اقامت موقت) هستند، لازم است بیانیه زیر را (که بیانگر ارزش‌های زندگی و اقامت در استرالیا است) امضا کنند. این بیانیه در فرم درخواست ویزای استرالیای آنها گنجانده شده است:

بیانیه ارزش‌های استرالیایی 

من درک می‌کنم:
  •  جامعه استرالیا برای احترام به آزادی و شرافت فردی، آزادی مذهب، تعهد به حکومت قانون، دموکراسی پارلمانی، تساوی زن و مرد، روح برابری طلبی که دربرگیرنده احترام متقابل، شکیبایی، رعایت انصاف، ترحم به نیازمندان و پیگیری منافع عمومی می‌باشد، ارزش قائل است.
  • جامعه استرالیا به تساوی فرصت‌ها برای افراد، بدون توجه به نژاد، مذهب یا پیشینه قومی آنها ارزش قائل است.
  • انگلیسی به عنوان زبان ملی، یک عنصر همبستگی در جامعه استرالیا است

من تعهد می‌کنم در طی اقامت در استرالیا به ارزش‌های جامعه استرالیا احترام بگذارم و از قوانین استرالیا اطاعت کنم.
من درک می‌کنم که در صورتی‌که بخواهم شهروند استرالیا بشوم:
  • شهروندی استرالیا یک هویت مشترک است که در عین حال که گوناگونی آنها را محترم می‌شمارد، پیوندی است که تمام استرالیا را با هم متحد می‌کند.
  • شهروندی استرالیا دربرگیرنده حقوق و مسئولیت‌های دوسویه است. مسئولیت‌های شهروندی استرالیا شامل اطاعت از قوانین استرالیا می‌باشد از جمله قوانینی که در رابطه با رأی دادن در انتخابات و خدمت در هیئت منصفه دادگاه است.
  • در صورتیکه شرایط قانونی برای شهروند استرالیا شدن را برآورده کنم و با درخواست من موافقت شود، من درک می‌کنم که موظف خواهم بود وفاداری خود را به استرالیا و مردمش اعلام کنم.
  •