قلمرو پایتخت (ACT)

منطقه مرکزی یا قلمرو پایتختی استرالیا ( Australian Capital Territory) سرزمینی در جنوب شرق استرالیا، تحت محاصره نیو ساوت ولز است. فعالیتهای اقتصادی قلمرو پایتختی استرالیا در اطراف کانبرا متمرکز شده است که بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر است. رشد پایدار بازار مسکن، اشتغال پایدار و رشد سریع جمعیت این منطقه در قرن 21 ، به رونق اقتصادی منجر شد و در سال 2011 به عنوان دومین مجری اقتصادی در کشور شناخته شد. کانبرا جمعیت به نسبت جوانی در مقایسه با دیگر کشورهای استرالیا دارد. حدود یک پنجم از ساکنان آن در خارج از استرالیا و عمدتا در انگلستان متولد شده اند. تقریبا یک پنجم ساکنان قلمرو پایتختی استرالیا زبان غیر انگلیسی دارند.